Με 26 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλιο Πρέβεζας την Δευτέρα 23/11/2015

Η συνεδρίαση, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στις 23/11/2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα...


Α:

< Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2014. > σε Ειδική συνεδρίαση.Β:

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2016.

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 και έγκριση εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

3. Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης του έργου: {ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ-ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ } του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: {ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ-ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ }, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

5. Έγκριση τεχνικής έκθεση προσαρμογών οδού Παργινόσκαλας του έργου:{ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ – ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ}.

6. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο Ε.Π. ‘ΉΠΕΙΡΟΣ’ » άξονας προτεραιότητας 2 ‘ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’ ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, του μεταφερόμενου έργου από το ΕΠ Θ-ΣΤ-Η 2007-2013 ‘Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης από Ζέφυρο έως Δεξαμενές Καναλίου’ στο θεματικό στόχο 06 ‘Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων’, Κωδικός Πρόσκλησης 5/2015.

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για την Τεχνική Υποστήριξη προς τον Δήμο Πρέβεζας για την Προετοιμασία του Διαγωνισμού που αφορά στη δημιουργία του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Πρεβέζης, προϋπολογισμού 12.300,00€.

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}.

9. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: { ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΩΡΩΠΟΥ}.

10. Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων στο Κέντρο Συμβουλευτικής μιας θέσεως ΠΕ Ψυχολόγων και μιας θέσεως ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών.

11. Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής του Δήμου Πρέβεζας και παράταση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σ' αυτό.

12. Έγκριση υποβολής προτάσεων –φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη ακτών του Δήμου Πρέβεζας στο πρόγραμμα των «Γαλάζιων Σημαιών», της ΕΕΠΦ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης),για την θερινή περίοδο του έτους 2016.

13. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Γ΄τριμήνου 2015).

14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στο 1ο Διαδημοτικό Συνέδριο Πολιτισμού του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.

15. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Δράσεων του Χριστουγεννιάτικου χωριού του Δήμου Πρέβεζας στην Πλατεία Ανδρούτσου, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

16. Έγκριση διοργάνωσης εκδρομής του ΚΑΠΗ στην Καστοριά.

17. 'Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο 1ου Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: {Η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στο επίκεντρο της Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης}, που διοργανώνεται από την ΕΕΤΑΑ υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, που θα πραγματοποιηθεί , στην Αθήνα.

18. Εκμίσθωση ελαιοστασίου στη θέση <ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ> (σχολικής περιουσίας), Δ.Κ. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

19. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση <ΤΣΟΥΚΕΣ>, Τ.Κ. Καναλίου Δήμου Πρέβεζας.

20. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών(κ. Κατσανό).

21. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών(κ. Κλινάκη).

22. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών(κα. Κατωγιάννη).

23. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών(κ. Σολομωνίδη).

24. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών(κ. Ζυγούρη).

25. Έγκριση διαγραφής χρεώσεων οφειλετών λόγω διπλοεγγραφών προς λογιστική τακτοποίηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας