Σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία για την εμποροπανήγυρη στο Λούρο - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η εμποροπανήγυρη στο Λούρο θα διεξαχθεί στην Δημοτική έκταση κοντά στη γέφυρα στον δρόμο προς τον Άγιο Βαρνάβα, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα και τις εισηγήσεις της Πολεοδομίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης, θα διαρκέσει πέντε (5) ημέρες και συγκεκριμένα από 20-10-2015 μέχρι και 24-10-2015...


Επίσης προβλέπεται τρεις (3) ημέρες εγκατάστασης (από 17 Οκτωβρίου) πριν την έναρξη και τρεις (3) ημέρες μετά τη λήξη απεγκατάστασης των εμπόρων (έως και 27 Οκτωβρίου).

Το τέλος επιβάρυνσης θα είναι 50 € ανά κατάστημα, για το χώρο που θα καταλαμβάνει και όπου θα εκδίδεται και το ανάλογο παραστατικό από τον δήμο Πρέβεζας.

Επιτροπή Εμποροπανήγυρης θα οριστεί από το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Λούρου , η οποία εξουσιοδοτείται να συνεδριάζει εκτάκτως όσες φορές παρουσιαστούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης.

Υπεύθυνος για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης, τον καθορισμό των όρων συμμετοχής των εμπορευομένων, την χορήγηση των σχετικών αδειών συμμετοχής των διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων σε αυτήν, στο χώρο της εμποροπανήγυρης, κατά τον χρόνο λειτουργίας της και την εν γένει καλή λειτουργία και διεξαγωγή της είναι ο Δήμος Πρέβεζας.

Στον τόπο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης θα αναπτυχθούν με δαπάνη και ευθύνη των συμμετεχόντων εμπόρων, 60 (60) περίπου παραπήγματα για πώληση υφασμάτων, υποδημάτων, ρούχων, εργαλείων, ηλεκτρικών, βιβλίων κλπ., πρόσοψης εκάστης θέσεως, στον διάδρομο 3,0 μ. κατ’ ελάχιστον. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί και μια θέση για χρήση ψησταριάς. Το γενικό τέλος χρήσης για το χώρο που θα καταλαμβάνει κάθε μία θέση ορίζεται στα πενήντα (50) ευρώ. Η καταβολή του αναλογούντος τέλους θα γίνεται πριν την εγκατάσταση.

Ο Δήμος έχει την υποχρέωση, παραλαβής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, έκδοσης των αδειών συμμετοχής, παροχής κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και έγκαιρης πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν έχουν την υποχρέωση, προσέλευσης και συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας, έγκαιρης υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καταβολής των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του Δήμου, να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης, να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής σύμφωνα με τους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς, να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους, να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.


Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπορεύονται διάφορα είδη και έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία και συγκεκριμένα:
α) σε επαγγελματίες εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών,
δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και ε) σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

Η χορήγηση σε κάθε ενδιαφερόμενο της άδειας συμμετοχής γίνεται με:
α. Κατάθεση αίτησης που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:
-Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος
-Όνομα Πατρός
-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ
-Διεύθυνση κατοικίας
– ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
-Τόπο άσκησης δραστηριότητας
- Τη θέση σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα.
β. Κατάθεση Απόδειξης Ταμειακής μηχανής.
Γ. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής
δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος και οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί
της εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα.
δ. Κατάθεση φωτοαντιγράφου από το Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για
διάθεση τροφίμων –ποτών.
3. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο.
4. Η άδεια συμμετοχής εγκατάστασης στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου, ΑΦΜ, αρ. θέσεων, αρ. Διπλ. Είσπραξης
5. Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης και μόνον. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.
6. Η κατοχύρωση θέσης θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσεως, ενώ στην συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συμμετοχής. Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του ποσού από τον συμμετέχοντα, η θέση του θα διατίθεται στον αμέσως επόμενο ενδιαφερόμενο.
7. Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.
8. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, θα γίνει δημόσια κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων, από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, για την ανάδειξη των δικαιούχων.


Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα είναι πρόχειρες κατασκευές (ξύλινα παραπήγματα) κατά σειρά διατεταγμένες σύμφωνα με σκαρίφημα που θα σχεδιαστεί. Όλα τα παραπήγματα θα φιλοξενούν εμπορικές δραστηριότητες, υφάσματα, υποδήματα, ψησταριές κλπ. Ο χώρος αυτός θα είναι ενιαία σκεπασμένος με τσίγκο ή άλλο κατάλληλο υλικό για την ομοιόμορφη εμφάνιση της εμποροπανήγυρης. Οι διάδρομοι μεταξύ των παραπηγμάτων θα είναι ελάχιστου πλάτους 4 μέτρων, σκεπασμένοι, και δεν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση πάγκων και λοιπών εμπορευμάτων εκτός των παραγκών επί του διαδρόμου, προκειμένου να εξασφαλίζεται ικανός χώρος για την κυκλοφορία των επισκεπτών. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν πρόκειται να επιβαρύνεται με κανένα απολύτως κόστος για την κατασκευή των παραπηγμάτων. Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου, αλλά εν τω μεταξύ έχουν κατασκευασθεί από τους συμμετέχοντες εμπόρους τα παραπήγματα, καθώς κι έχουν γίνει από εκείνους οποιαδήποτε άλλα έξοδα, ο Δήμος δε φέρει καμιά ευθύνη και καμιά οικονομική απαίτηση δε θα υπάρχει εναντίον του, η δε δαπάνη θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν και την αποξήλωση των παραπηγμάτων. Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί, τότε ο αιτήσας συμμετοχή που υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. Οι εγκαταστάσεις (παραπήγματα) θα ηλεκτροδοτούνται από τη ΔΕΗ με ευθύνη του Δήμου και η δαπάνη αυτή θα επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Επίσης η υδροδότηση του χώρου θα γίνεται με ευθύνη και επιβάρυνση του Δήμου, με σύνδεση από το δημοτικό δίκτυο. Οι συμμετέχοντες έμποροι έχουν την υποχρέωση να αναθέτουν σε αδειούχο ηλεκτρολόγο την τοποθέτηση ηλεκτρικής και μεγαφωνικής εγκατάστασης και υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Ακόμη οι συμμετέχοντες έμποροι θα προβαίνουν με δικές τους δαπάνες στην κατασκευή W.C. για τις ανάγκες της εμποροπανήγυρης.

Οι έμποροι που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται να διατηρούν καθαρό τον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων της εμποροπανήγυρης καθ’όλη την διάρκειά της προβαίνοντας στη συλλογή των απορριμμάτων σε σακούλες και κάδους απορριμμάτων, προκειμένου ο Δήμος να προβαίνει στην αποκομιδή τους η οποία θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του Δήμου. Να προσκομίσουν άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εάν κατέχουν χώρο για πώληση εδωδίμων ειδών.
 Ο κάθε έμπορος υποχρεούται να κάνει χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων του ή των παραπηγμάτων του και απαγορεύεται να επεκτείνεται εκτός τούτων σε άλλους χώρους (διαδρόμους, τυχόν κενά περίπτερα κ.λπ). Αυτονόητο ότι απαγορεύεται στους εμπόρους που έχουν τη χρήση περιπτέρων, αλλά και σε κάθε τρίτο να δημιουργεί κάθε είδους δυσκολίες ή προσκόμματα σε πεζούς αλλά και στα οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, τα οποία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να κινούνται ακώλυτα στους διαδρόμους.

Στο χώρο της εμποροπανήγυρης μπορούν να πωλούνται όλα τα εμπορεύματα, που κατά συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές εμποροπανηγύρεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά, ασημικά, φο μπιζού, βιβλία, εξαρτήματα αυτοκινήτου, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης -είδη προικός, υαλικά πάσης φύσεως, είδη μπάνιου, εκκλησιαστικά είδη, μουσικά όργανα και CD μουσικής ή άλλου περιεχομένου, εξαρτήματα για διατήρηση μικρών ζώων & ιχθύων, εξαρτήματα και είδη ένδυσης, είδη υπόδησης, παιδικά παιχνίδια κάθε είδους, είδη παντοπωλείου-ψιλικά, μηχανικά και ηλεκτρικά εργαλεία παντός τύπου και μικρά μηχανήματα, νωπά και αποξηραμένα φρούτα, παραδοσιακά γλυκά κλπ. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των πεζοδρομίων της πόλεως και σε όλο το ΔΚ Λούρου από οποιονδήποτε, προς διάθεση προϊόντων επί πάγκου, κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης.

Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο χώρο της εμποροπανήγυρης. Κάθε εκμισθωτής χώρου υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο Δήμο το δικαίωμα να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα ή και σε μελλοντική εμποροπανήγυρη. Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου Πρέβεζας. Τελος, σύμφωνα πάντα με το diavgeia.gov.gr, για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδια είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας