Η δασική ρυθμιστική διάταξη θήρας στην ΠΕ Πρέβεζας κατά την κυνηγετική περίοδο 2016-2017

Η Δασική ρυθμιστική διάταξη θήρας στην ΠΕ Πρέβεζας κατά την κυνηγετική περίοδο 2016-2017, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έχει ως εξής:
«Καθορίζουμε την άσκηση του κυνηγίου στην περιφέρεια του Νομού Πρέβεζας κατά χώρο και χρόνο ως εξής...


1. Επιτρέπουμε το κυνήγι του λαγού από 15-9-2016 μέχρι 10-1-2017 και μόνο κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.

2. Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου από 15-9-2016 μέχρι 20-1-2017 και μόνο κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι της πετροπέρδικας από 1-10-2016 μέχρι και 15-12-2016 και μόνο κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι του φασιανού από 15-9-2016 μέχρι 31-12-2016 και μόνο κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.

5. Επιτρέπουμε το κυνήγι της μπεκάτσας κάθε μέρα από 15-9-2016 μέχρι 28-2-2017, και απαγορεύουμε το κυνήγι της στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.

6. Περιορίζουμε το κυνήγι των ειδών: τσίχλας, κοκκινότσιχλας, γερακότσιχλας, καρακάξας, κάργιας, κουρούνας, ψαρονιού από 20-8-2016 μέχρι και 14-9-2016 μόνο μέσα στις καθορισμένες ζώνες διαβάσεως και από 15-9-2016 μέχρι 28-2-2017 στις περιοχές όπου επιτρέπεται το κυνήγι.

7. Περιορίζουμε το κυνήγι των ειδών: φάσας, δενδρότσιχλας, αγριοπερίστερου, ορτυκιού, τρυγονιού και κότσυφα από 20-8-2016 μέχρι και 14-9-2016 μόνο μέσα στις καθορισμένες ζώνες διαβάσεως και από 15-9-2016 μέχρι 20-2-2017 στις περιοχές όπου επιτρέπεται το κυνήγι.

8. Περιορίζουμε το κυνήγι της σιταρήθρας από 20-8-2016 μέχρι και 14-9-2016 μόνο μέσα στις καθορισμένες ζώνες διαβάσεως και από 15-9-2016 μέχρι 10-2-2017 στις περιοχές όπου επιτρέπεται το κυνήγι.

9. Επιτρέπουμε το κυνήγι των ειδών: σφυριχταριού, σουβλόπαπιας, φαλαρίδας, από 15-9-2016 μέχρι και 10-2-2017, και των ειδών: κιρκιριού, πρασινοκέφαλης, σαρσέλας, χουλιαρόπαπιας, κυνηγόπαπιας, τσικνόπαπιας, νερόκοτας, μπεκατσινιού, καλημάνας και ασπρομετωπόχηνας από 15-9-2016 μέχρι και 31-1-2017.

10. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2016 μέχρι 20-1-2017 σε τρεις (3) μέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή), δηλαδή μόνο κατά τη χρονική περίοδο και κατά τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.

11. Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου από 15-9-2016 μέχρι και 20-1-2017 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2017 μέχρι και 28-2-2017 χωρίς σκύλο δίωξης. Επίσης επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο δίωξης εντός των ζωνών διάβασης από 20-8-2016 μέχρι και 14-9-2016.

Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι των παραπάνω ειδών, υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 10 της παρούσας (δηλ. επιτρέπεται κάθε Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή).

12. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των υπολοίπων ειδών πουλιών που δεν αναφέρονται στην παρούσα.

13. Επιτρέπουμε σε κάθε κυνηγό να θηρεύει σε κάθε ημερήσια έξοδο μέχρι: ένα (1) λαγό, ένα (1) φασιανό, δύο (2) πετροπέρδικες, δώδεκα (12) τρυγόνια, δώδεκα (12) ορτύκια, είκοσι πέντε (25) συνολικά κοτσύφια και τσίχλες όλων των ειδών, δώδεκα (12) συνολικά υδρόβια, ήτοι: φαλαρίδες, τσικνόπαπιες, χουλιαρόπαπιες, κυνηγόπαπιες, σαρσέλες, σουβλόπαπιες, πρασινοκέφαλες, κιρκίρια,σφυριχτάρια και ασπρομετωπόχηνες, δέκα (10) νερόκοτες, δέκα (10) μπεκατσίνια, δέκα (10) καλημάνες, δέκα (10) μπεκάτσες, δέκα (10) σιταρήθρες και απεριόριστο αριθμό από τα υπόλοιπα επιτρεπόμενα είδη θηραμάτων.

14. Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι έξι (6) ατόμων ανά ομάδα και κατά ημερήσια έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύουμε το κυνήγι των νεαρών αγριόχοιρων, όσο αυτοί φέρουν τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα τους καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.

15. Περιορίζουμε το κυνήγι μόνο στους επιτρεπόμενους γι’ αυτό χώρους και το απαγορεύουμε σε περιοχές όπου ισχύουν ειδικές απαγορεύσεις (μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου, εκτροφεία θηραμάτων, αισθητικά δάση, χώροι δασικής αναψυχής κ.λπ.).

16. Απαγορεύουμε το κυνήγι στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

17. Απαγορεύουμε το κυνήγι στη θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.

18. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

19. Επιτρέπουμε την εκγύμναση σκύλων αποκλειστικά και μόνο στους χώρους που έχουν καθορισθεί από την Υπηρεσία μας και την απαγορεύουμε οπουδήποτε αλλού.

20. Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».Πηγη: atpreveza.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας