Αποδοχή σύμβασης μίσθωσης έργου μιας θέσεως Διευθυντή Δημοτικής Φιλαρμονικής Λούρου έναντι αντιτίμου! Και έγκριση της Ανακοίνωσης πρόσληψης αποφάσισε ο Δήμος Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας με τον Αριθ. Απόφασης : 503/2015 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε να...


1. Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) Διευθυντή, για την λειτουργία της Δημοτικής
Φιλαρμονικής Πρέβεζας, στην Δημοτική Ενότητα Λούρου, με σύμβαση μίσθωσης έργου
μέχρι ένα έτος, κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διευθυντή Φιλαρμονικής.
2. Εγκρίνει την επισυναπτόμενη Ανακοίνωση πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2527/97 αρ. 6, & τις όμοιες του αρ.21 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.3812/2009, καθώς και το Π.Δ. 524/1980 όπως
ισχύει.
Της απόφασης προηγήθηκε η εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας, που ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και είχε ως εξής:

<< Έχοντας υπ όψη ότι Α. Με την αριθμ. 125/2015 Α.Δ.Σ. απόφαση δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε ο προγραμματισμός μιάς θέσεως Διευθυντή της δημοτικής Φιλαρμονικής Λούρου Β. Με την αριθμ.πρωτ. 22601/1-7-2015 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Ανασυγκρότησης εγκρίθηκαν είκοσι δύο(22)συμβάσεις μίσθωσης έργου μεταξύ αυτών και η ανωτέρω θέση μέχρι ένα (1) έτος και με το αριθ.πρωτ. 42663/9107 απο 18.8.2015 έγγραφο μας κοινοποιήθηκε η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ.Μακεδονίας περί έγκρισης του αιτήματος σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου . Γ. Με την αριθμπρωτ. 4508/18-6-2015 ,Βεβαίωση του ΑΣΕΠ εγκρίθηκε το αίτημα των συμβάσεων ενός Δ/ντή Φιλαρμονικής για την δημοτική ενότητα Λούρου ΑΣΕΠ , ως σύμβαση που δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί για την εκτέλεση έργου πέραν των συνήθων καθηκόντων, το οποίο δεν μπορεί να εκτελεστεί απο το υπάρχον και προβλεπόμενο απο τον οργανισμό ή κανονισμό του φορέα προσωπικό. Δ.Με την αριθμπρωτ. 57273/1779/23-9-2015 απόφαση της Γεν.Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, με την οποία επικυρώθηκε η αριθμ.399/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου (όχι όμως στο σύνολό της -εξαιρέθηκε η έγκριση της θέσης του Διευθυντή Φιλαρμονικής) Ε. Τις διατάξεις του αρ.6 του Ν.2527/97, περι τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Ν.2190/94 ,όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του αρ.10 του Ν.3812/2009, καθώς και το Π.Δ. 524/1980, όπως ισχύει . ΣΤ. Το γεγονός ότι η αποδοχή της έγκρισης της θέσεως ενός Διευθυντή (Αρχιμουσικού ) της Φιλαρμονικής της δημοτικής ενότητας Λούρου στα πλαίσια του αιτήματος της έγκρισης των θέσεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου για το Δημοτικό Ωδείο (καθηγητών, Διευθυντή του Ωδείου και μαέστρου ) πραγματοποιήθηκε εν μέσω της προεκλογικής περιόδου και ενώ ήταν σε ισχύ αναστολή προσλήψεων, σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.18.28/2189/οικ.28209/1-9-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί αναστολής προσλήψεων,& ενώ για τους καθηγητές μουσικής τον Διευθυντή του Ωδείου και τον μαέστρο της χορωδίας παραδοσιακής μουσικής προκλήθηκε η υπ αριθμ. ΓΝ106/17-9-2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.2190/1994 (ΣτΕ)η οποία αφορά κατ΄εξαίρεση πρόσληψη ενός Διευθυντή του δημοτικού Ωδείου ,του μαέστρου χορωδίας παραδοσιακής μουσικής και των δεκαεννέα {19} καθηγητών μουσικής {αίτημα που υποβλήθηκε με το αριθμ. 26324/10-9-2-015 έγγραφο της Διοικητικής υπηρεσίας και γνωμοδότησε (το ΣτΕ) ότι για τις παραπάνω θέσεις συντρέχουν οι προϋποθέσεις για κατ΄εξαίρεση πρόσληψη}, δεν συντρέχουν όμως οι προϋποθέσεις για την κατ΄εξαίρεση πρόσληψη ενός διευθυντή της Φιλαρμονικής, Εισηγούμαστε Να εγκριθεί η αποδοχή της θέσεως (του )Διευθυντή Φιλαρμονικής της δημοτικής ενότητας Λούρου, με σύμβαση μίσθωσης έργου μέχρι ένα έτος και να εγκρίνει την επισυναπτόμενη Ανακοίνωση πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2527/97 αρ. 6, & τις όμοιες του αρ.21 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.3812/2009, καθώς και το Π.Δ. 524/1980 όπως ισχύει .>>Πηγη: diavgeia.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας