Με 36 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα 26/9/16 το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 26/9/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα...1. Νομιμοποίηση αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή Καστροσυκιάς Δ.Ε Ζαλόγγου.

2. Έγκριση για την διάνοιξη δασικού δρόμου στην θέση “Βράχος” της Τ.Κ Καστροσυκιάς.

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού : Πάροδος Κολοκοτρώνη στη θέση 2ο Λύκειο Πρέβεζας» προϋπολογισμού 27.000,00 €.

4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:{ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΛ ΛΟΥΡΟΥ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}.

5. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Ζαλόγγου».

6. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:{ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ}.

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου{:Σ015 Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Κ Πρέβεζας}.

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου: {Σ015 Επισκευή στέγης στο πρώην Δημοτικό σχολείο Φλαμπούρων}.

9. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: {Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α & Β βαθμού της χώρας}.

10. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:{ ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ }.

11. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.

12. Έγκριση διενέργειας της Προμήθειας καυσίμων κίνησης /θέρμανσης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων ετών 2017 και 2018.

13. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου παροχής υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18».

14. Έγκριση λειτουργίας υπαίθριας εμποροπανήγυρης σε Δημοτική έκταση , στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, σύμφωνα με την αριθμ. 62/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

15. Επαναφορά θέματος για τροποποίηση της αριθμ.: 350/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.

16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2016.

17. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

18. Μεταφορά χρηματοδότησης για την αναπλήρωση των τακτικών εσόδων.

19. Έγκριση προμήθειας ειδών διατροφής στους Παιδικούς Σταθμούς και λοιπές Δομές Δήμου Πρέβεζας για το οικονομικό έτος 2017.

20. Έγκριση 6ης /2016 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών -μεταγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2016-2017.

21. Επανεξέταση της αριθμ. 301/2016 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης παροχής υπηρεσιών σε Ιατρό εργασίας έτους 2016-2017.

22. Επανεξέταση της αριθμ. 302/2016 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε Τεχνικό ασφαλείας έτους 2016-2017.

23. Αποδοχή ένταξης των Δομών του Δήμου Πρέβεζας στην αριθ. πρωτ. 2837/24-6-2016 Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και έγκριση ανανέωσης συμβάσεων εργαζομένων για την υλοποίηση του προγράμματος.

24. Έγκριση έναρξης λειτουργίας του τομέα εκμάθησης παραδοσιακών χορών του Δήμου Πρέβεζας-Δημιουργία νέου μουσικοχορευτικού τμήματος με τραγούδι-Καθορισμός ετήσιας συνδρομής για το έτος 2016 – 2017.

25. Έγκριση τέλεσης Μνημοσύνου υπέρ των Δωρητών Δήμου Πρέβεζας και διάθεση Πίστωσης.

26. Έγκριση διάθεση πίστωσης και πραγματοποίησης των Εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της πόλης της Πρέβεζας.

27. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος “ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛΚΟΥ” επί της οδού Εθν. 58 στην πόλη της Πρέβεζας.

28. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης Δημοτικού Καφενείου στη θέση "ΠΑΛΙΟΣΑΡΑΓΑ", Δήμου Πρέβεζας.

29. Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος στη θέση "ΜΥΧΟΣ" Μαργαρώνας Δήμου Πρέβεζας.

30. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων - επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

31. Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

32. Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

33. Επιστροφή χρημάτων καταβληθείσας εισφοράς σε χρήμα λόγω διορθωτικής πράξης εφαρμογής.

34. Έγκριση διαγραφής ποσών από τέλη ύδρευσης κι αποχέτευσης ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ.

35. Μείωση λογαριασμών τελών ύδρευσης και διαφραφή προς λογιστική τακτοποίηση.

36. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και λοιπών Αιρετών , για Υπηρεσία εκτός έδρας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας