Ο Θοδωρής Κατσαούνος νέος Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λούρου

Ο Θοδωρής Κατσαούνος είναι ο νέος Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λούρου για το χρονικό διάστημα από 10/5/2016 έως και 28/2/2017 στη θέση του Νίκου Πανταζή.
Δείτε τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας...

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2016
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου και ορισμός Αντιδημάρχου, και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 4 , 58 και 59 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Την αριθμ.:407/2014 απόφαση του Δημάρχου περί ορισμού
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
3. Την από 6.5.2016 αίτησης παραίτησης (αριθμ.πρωτ.:10558/9.5.2016)
του Πανταζή Νικολάου του Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME

Α. Αποδεχόμαστε την από 6.5.2016 αίτηση παραίτησης του Πανταζή
Νικολάου του Γεωργίου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου της Δημοτικής
Ενότητας Λούρου του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
4 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 και τον απαλλάσσουμε από την
άσκηση των καθηκόντων του.

Β. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κατσαούνο
Θεόδωρο του Λαμπράκη Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Λούρου
για το χρονικό διάστημα από 10/5/2016 έως και 28/2/2017, και του
μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 Έχει την ευθύνη της λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης.
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 Υπογράφει αντί του Δημάρχου έγγραφα που αφορούν τομείς ευθύνης
τους.
 Την υπογραφή των βεβαιώσεων, βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
Λούρου.
 Την αρμοδιότητα της υπογραφής των βεβαιωτικών, χρηματικών
καταλόγων που αφορούν τη Δημοτική ενότητα Λούρου
 Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με
απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Γ. Ορίζει ότι δικαιούται αντιμισθία.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας